เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

พอเพียง

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

............เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (IT ย่อจาก information technology)
เทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ ยังต้องอาศัยการทำงานร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น เครื่องเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์) เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบเครือข่าย (การสื่อสาร) โดยมีการส่งข้อมูลต่างๆ ไปยังเครื่องลูก (ข้อมูลแบบมัลติมีเดีย)

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

........โครงการสอน
รหัสวิชา.............................................
จำนวนหน่วยกิต.................................
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำอธิบายรายวิชา
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

วัตถุประสงค์
1................................................................................................................................
2................................................................................................................................
3................................................................................................................................
4................................................................................................................................
5................................................................................................................................

เนื้อหาวิชา
หน่วยที่1....................................................................................................................
หน่วยที่2....................................................................................................................
หน่วยที่3....................................................................................................................
หน่วยที่4....................................................................................................................
หน่วยที่5....................................................................................................................
หน่วยที่6....................................................................................................................
หน่วยที่7....................................................................................................................
หน่วยที่8....................................................................................................................


สื่อการสอน
1. เอกสารบทเรียน
2. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
3. คอมพิวเตอร์
4.โสตทัศนูปกรณ์
5. ตัวอย่างผลงาน

การวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
1. เวลาเรียน
2. งานที่ได้รับมอบหมาย
......2.1 Data
......2.2 Information
......2.3 Knowledge
......2.4 Wisdom (Power Point)      
3. เว็บบล็อก
4. สมุดรายงาน
5. สื่อ Interactive
6. คะแนนสอบระหว่างเรียน
7. คะแนนสอบปลายภาคเรียน