เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

พอเพียง

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

........โครงการสอน
รหัสวิชา.............................................
จำนวนหน่วยกิต.................................
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำอธิบายรายวิชา
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

วัตถุประสงค์
1................................................................................................................................
2................................................................................................................................
3................................................................................................................................
4................................................................................................................................
5................................................................................................................................

เนื้อหาวิชา
หน่วยที่1....................................................................................................................
หน่วยที่2....................................................................................................................
หน่วยที่3....................................................................................................................
หน่วยที่4....................................................................................................................
หน่วยที่5....................................................................................................................
หน่วยที่6....................................................................................................................
หน่วยที่7....................................................................................................................
หน่วยที่8....................................................................................................................


สื่อการสอน
1. เอกสารบทเรียน
2. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
3. คอมพิวเตอร์
4.โสตทัศนูปกรณ์
5. ตัวอย่างผลงาน

การวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
1. เวลาเรียน
2. งานที่ได้รับมอบหมาย
......2.1 Data
......2.2 Information
......2.3 Knowledge
......2.4 Wisdom (Power Point)      
3. เว็บบล็อก
4. สมุดรายงาน
5. สื่อ Interactive
6. คะแนนสอบระหว่างเรียน
7. คะแนนสอบปลายภาคเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น